Monthly Archives: listopad, 2019

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

11 listopada, 2019 Posted by Podpowiedzi 0 thoughts on “REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK”

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK
Z DNIA 11.11.2019 r.

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Slimpack catering dietetyczny, ul. Nowa 2A, 84-200 Wejherowo (zwane dalej „Organizatorem”).

  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

  3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

  4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

  5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

  6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

  7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/slimpackpl/ (zwanej dalej “Fanpage”).

  8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

  § 2. UCZESTNICY KONKURSU

  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

  2. Uczestnik oświadcza, że:

  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

  3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

  § 3. NAGRODA

  1. W Konkursie przewidziano pięć nagród – dla osób wyłoniony w sposób wskazany w §6.

  2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są: pięć jednodniowych zestawów testowych diety od Organizatora dla każdego z poszczególnych zwycięzców konkursu.

  3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu slimpack.pl catering dietetyczny.

  4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

  5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

  § 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora.

  2. Konkurs trwa w dniu 11.11.2019 r. Do godz. 18.00

  § 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

  a. wpisanie w komentarzy rodzaju diety oraz kaloryczności,

  b. udostępnienie oraz polubienie postu konkursowego,

  c. zaproszenie do udziału w konkursie co najmniej 3 osób.

 1. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/slimpackpl/§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

  3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

  4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 5 zwycięzców.

  5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/slimpackpl/7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 2 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u https://www.facebook.com/slimpackpl/, wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  a. imię i nazwisko
  b. adres dostawy
  c. numer telefonu
 3. Organizator zastrzega sobie, że nagrody w postaci jednodniowych zestawów diet będę dostarczone jedynie na terenie objętych darmową dostawą, punkty, wymienione na stronie internetowej.
 4. 9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.10. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom w dniu rozstrzygnięcia konkursu.11. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.

  12. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

  7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu dostawy lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
  z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
  w szczególności uczestników, którzy:

  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
  z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

  § 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 5. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, identyfikatora profilu Facebook ID, numeru telefonu, zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator.
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

  5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 1. Polityka prywatności Organizatora znajduje się na stronie Organizatora https://slimpack.pl/polityka-prywatnosci
 • 9. PRAWA AUTORSKIE1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
  i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 1. Z chwilą wydania Nagrody, Zwycięzca udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na całym świecie na następujących polach eksploatacji: rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu), publiczne udostępnianie w Internecie w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym w przypadku wytworzenia egzemplarzy Odpowiedzi udzielona licencja obejmuje Załącznik do Uchwały Zarządu nr 2 z dnia 04.12.2018 r. Strona 5 z 5 wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem takich egzemplarzy; trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Odpowiedzi w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla celów jej wytworzenia i rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej, w tym wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu), publiczne udostępnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym, w przypadku wytworzenia egzemplarzy Odpowiedzi udzielona licencja obejmuje wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem takich egzemplarzy, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Odpowiedzi w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla celów jej wytworzenia i rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej, w tym wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, Licencja obejmuje wykorzystanie Odpowiedzi do celów marketingowych. Licencja uprawnia Organizatora do udzielenia sublicencji. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawa do wynagrodzenia za udzielenie powyższej licencji.§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

  4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 11.11.2019 r.”

  5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

  § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.11.2019 r. i obowiązuje do 11.11.2019 r.

  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

  3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora.

  5. Regulamin Konkursu dostępny jest dostępny na stronie www.slimpak.pl

Wykonanie: NorthVision, © Slimpack.pl

Nie zostawiłeś swojego wózka tak po prostu, prawda?

Wpisz swoje dane poniżej, aby zapisać swój koszyk na później. A kto wie, może nawet wyślemy ci słodki kod rabatowy :)